skip to Main Content
دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۲۰۲۰/۲۰۱۹

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۲۰۲۰/۲۰۱۹

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۲۰۲۰/۲۰۱۹

دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت ، با بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت درمان و آموزش و پرورش و در نظر گرفتن ۷۰۰ دانشگاه برتر QS  ۸۰۰ دانشگاه برتر  Times  و ۵۰۰ دانشگاه برتر  Shanghai  لیست نهائی دانشگاههای خارج از کشور مورد تائید وزارت متبوع جهت ورودی های سال ۲۰۲۰/۲۰۱۹ در رشته های مرتبط علوم پزشکی به شرح جدول پیوست می گردد.

لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرارگرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تائید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط ارزشیابی می باشد.

دانلود رایگان لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه دانشجویان
Back To Top